امنیت

اینترنت بازاریست پایان ناپذیر با میلیاردها کاربر جویای محتوا برای دیدن، شنیدن، خواندن، یاد گرفتن، یاد دادن، نشان دادن، خریدن و سرگرم شدن….
مقدمه: در هر پروژه‌ای، چه مجازی باشد و چه فیزیکی، حفظ امنیت در محصول نهایی و فضای کار، مهمترین بخش از وظیفه تیم مدیریت…